Kategorie

Ohradník síťový - vybíjecí energie 2,5 J - Je vhodný pro stavbu ohrady pro koně, psy a další drobná zvířata

Elektrické ohradníky - všeobecné a technické informace  Schéma v PDF ke stažení ZDE

 Elektrické ohradníky jsou určeny především pro chovy hospodářských zvířat - skot, ovce, kozy, koně. V současné době se ohradníky využívají i pro zabezpečení ploch kde jsou drženi psi. Elektrické ohradníky se mohou také použít pro ochranu kultur před divokou zvěří. Využití se najde i při ochraně vodních ploch proti návštěvě vyder a ochraně památek před ptactvem. Jako doplněk hrazení se elektrické ohradníky využívají i v chovu exotických zvířat v zoologických zahradách.

Obecné informace

Zvíře musí mít možnost se od ohradníku vzdálit. Proto se nesmí používat ostnatý drát. Všechny části elektrického hrazení tvoří systém, kde musí každá část správně plnit svou funkci.

10 zásad pro správnou instalaci elektrického hrazení:

•1.    Udržujte, pokud možno, hrazení čisté od porostů (tráva, větve), neboť dochází ke „stahování" impulsů do země a tím jednak ke snížení účin­nosti hrazení. U bateriových typů dochází k nadměrné spotřebě zdroje - baterie.

•2.    Zajistěte perfektní uzemnění. Minimálně 1 m hluboko, popřípadě na několika místech. Je třeba vybrat co nejvlhčí stanoviště - zvyšuje se vodivost. Použijte nerezavý, dobře vodivý kov, zabezpečte vodivé propojení mezi zemnícími tyčemi navzájem a mezi vlastním zdrojem impulsů včetně kon­taktů na přístroji - použíjte VYSOKONAPĚŤOVÝ KABEL. (Některé typy AKO ohradníků mají již funkci signalizace kvality uzemnění)

•3.    Nespojujte plastová lanka jen uzly. Použijte alespoň měkký vázací drát, kterým spoj převážete. Pro pásky použijte originální         spojky.

•4.    Vodiče ohradníku nesmí být nikde přerušené.

•5.    Používejte pouze dobře vodivý materiál. Použití vodičů s malým odporem je nutné především u dlouhých hrazení (přes 2 km vodiče).

•6.    Vodič a především zemnící tyč nesmí být rezaté - rez izoluje.

•7.    Nepoužívejte poškozené nebo nekvalitní izolátory - zde mohou být veliké ztráty.

•8.    Zajistěte dobré propojení mezi zdrojem a ohradou. Pro dokonalé spojení použijte vysokonapěťový kabel

•9.    U bateriových zdrojů kontrolujte pravidelně stav baterie.


•10. Mějte na paměti, že na každém místě hrazení musíte naměřit minimální napětí 2000 V. To je hodnota napětí, které překoná odpor kůže zvířat. U velkých zvířat je tato hodnota 3000 V.


Při výběru a sestavení ohrady musíte zohlednit:

 •• Které zvíře chci v ohradě mít

- citlivé (kůň, pes)

- méně citlivé (skot, ovce)

••  Jak silný je porost kolem pastvin?

••  Chci mobilní nebo stálou ohradu?

••  Délka vodičů - obvod a jejich počet?

••  Jakou rozteč mezi kůly nebo tyčemi?

••  Kolik bude mít ohrada rohů?

••  Kolik bude mít ohrada vchodů?

    Elektrický ohradník je systém, kdy musí být všechny prvky dobře instalovány. I velmi dobře sestavený ohradník nemusí vždy stoprocentně zabránit úniku zvířat například při jejich splašení. Proto je nutné, v případě, kdy je ohrada vedena v blízkosti frekventovaných komunikací, doplnit elektrický ohradník pevnou ohradou.
    U každého typu elektrického ohradníku v e-shopu najdete jejich technické údaje, všeobecný návod k použití a všeobecné pokyny k výstavbě elektrických ohradníků jsou v sekci Zákaznické informace.
    Při výběru je nutné věnovat pozornost především maximální energii výkonu v joulech, která nás informuje, jak „silný" ten který zdroj je. Obecně platí že pro koně na malých ohradách potřebuji zdroje od 1 joulu energie, pro skot a ovce zdroje s výkonem  minimálně 3 jouly.

 

 

 Návod k použití

Figure 1

  Součásti pastevního elektrického ohradníku : ( Figure 1 )

1 Elektrický ohradník                                                       10 Izolátor  branky

2 Zemnící kabel                                                                11 Výstražný štítek                      

3 Pevný sloupek                                                               12 Rohové izolátory                     

4 Nekorodující zemnící tyč                                              13 Průběžné izolátory                      

5 Podpovrchový vysokonapěťový kabel                          14 Páska, drát                          

6 Vypínač                                                                         15 Přenosný sloupek

7 Napájecí kabel hrazení                                                  16 Napínák drátu                          

8 Propojovací kabel                                                         17 Spojky vodiče

9 Součásti branky                                                            18 Bleskojistka

 

Pokyny pro bezpečnost :

Žádáme vás o důkladné prostudování tohoto návodu a o jeho bezpečné uložení po provedení úspěšné instalace.

Elektrické ohradníky musí být instalovány a provozovány tak, aby nepředstavovaly nebezpečí úrazu elektrickým proudem člověka, zvířat ani svým provozem nenarušovaly prostředí.

Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí), které mají omezené tělesné, vjemové nebo duševní schopnosti nebo které nemají dostatek zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou do používání přístroje zaškoleny osobami, které jsou odpovědny za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát. (A2:06)

Nesmí být provozovány elektrické ohradníky, v nichž mohou  zvířata nebo člověk uvíznout.

Jeden elektrický ohradník nesmí být napájen dvěma (nebo větším počtem) různých zařízení ani zároveň nezávislými zdroji elektrických ohradníků téhož zařízení.

 

Při provozu dvou (nebo několika) různých elektrických ohradníků a v případě jejich napájení různými zařízeními je minimální vzdálenost mezi elektrickými ohradníky 2,5 m. Je-li zapotřebí tuto mezeru uzavřít, použijte elektricky nevodivý materiál.

Ve funkci ohrazení elektrického ohradníku nesmí být používán ostnatý drát ani jiné dráty s ostrými hranami.

Veškeré úseky elektrického ohradníku instalované podél veřejné komunikace musí být v malých vzdálenostech označeny výstražnými tabulkami připevněnými na sloupky nebo na hrazení viditelnými z každého místa cesty nebo komunikace.

Výstražné tabulky musí být z obou stran žluté a obsahovat nápis „Pozor – elektrický ohradník“ nebo symbol  . Předepsaná velikost výstražné tabulky: 200 mm x 100 mm.

Mezi zemnící tyčí zařízení a jakýmkoli jiným uzemňovacím systémem, např. ochranným uzemněním napájecího systému nebo uzemněním hlásiče narušení, musí být dodržena vzdálenost nejméně 10 m.

S výjimkou akumulátorem napájených zařízení s nízkým výkonem musí být zemnící tyč zařízení zapuštěna v zemi do hloubky nejméně 1 m. Zamezte při tom poškození kabelů a potrubí.

Spojovací vedení, která pracují při napětí vyšším než 1 kV a jsou vedena v budovách, musejí být účinně izolována před uzemněnými součástmi budovy. Toho lze dosáhnout ponecháním dostatečné vzdálenosti mezi spojovacím vedením a kostrou budovy nebo použitím izolovaných vysokonapěťových kabelů.

Spojovací vedení, která jsou uložena v půdě, musejí být chráněna trubkou z izolantu nebo použijte rovněž izolovaný vysokonapěťový kabel. Je nezbytné zamezit poškození spojovacích vedení kopyty zvířat nebo koly traktoru, která se mohou nořit do terénu.

Spojovací vedení nesmějí být uložena ve společné ochranné trubce s napájecími vedeními s jiným elektrickým vedením, komunikačním nebo datovým vedením.

Spojovací vedení a hrazení z elektrických ohradníků nesmějí být vedena souběžně s vysokonapěťovým vedením nebo telefonním vedením.

Pokud je to možné, je zapotřebí zamezit křížení s vysokonapěťovým vedením. Nelze-li se takovémuto křížení vyhnout, musí dotyčné vedení vést pod vysokonapěťovým vedením co nejvíce v kolmém směru.

Vedou-li spojovací vedení a vodiče elektrických ohradníků v blízkosti vysokonapěťového vedení, nesmí být vzdušné vzdálenosti menší než hodnoty uváděné následující tabulkou.

 

Napětí vysokonapěťového vedení

Vzdušná vzdálenost

≤ 1.000 V

3 metry

> 1.000 ≤ 33.000 V

4 metry

> 33.000 V

8 metrů

 

Instalují-li se spojovací vedení a vodiče elektrických ohradníku v blízkosti vedení vysokého napětí, nesmí jejich výška nad terénem překročit 3 m.

Tato výška platí pro každou stranu půdorysné projekce vnějšího vodiče vysokonapěťového vedení pro vzdálenost

- 2 m pro vysokonapěťová vedení pracující se jmenovitým napětím do 1.000 V

- 15 m pro vysokonapěťová vedení pracující se jmenovitým napětím nad 1.000 V

 

Pokud se spojovací vedení a vodiče elektrických ohradníků vedou v blízkosti telefonního vedení nebo telefonního kabelu, musí být vedení nebo kabel vzdáleny nejméně 2 m.

Elektrické ohradníky určené pro plašení ptactva, pro ohrazení domácího zvířectva nebo pro cvičení zvířectva (cvičitel krav), smějí být napájeny pouze zařízeními s nízkým výkonem, která zajistí bezpečný avšak dostatečný účinek.

V případě elektrických plotů používaných jako zábrana přístupu ptactva na budovy nesmí být žádný z vodičů elektrického plotu uzemněn. Uzemnění se provádí drátem na izolátorech. Výstražný štítek (viz výše) musí být připevněn na všech místech, kde se mohou osoby dostat k vodičům.

V místě, kde elektrický ohradník křižuje veřejnou cestu, musí být vybaven brankou, která není pod napětím nebo musí být zřízen přechod přes plot. Na každém takovém přechodu musejí být v blízkosti vodičů pod napětím instalovány žluté výstražné štítky (viz výše).

Elektrické ohradníky musejí být provozovány dle popisu v návodu k použití.

Provádí-li se instalace uvnitř budovy, nesmí být zařízení elektrického ohradníku v žádném případě provozováno v místnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (stodola, kůlna, chlév). Mimo to nesmějí být v blízkosti plotu a přípojek napáječe elektrického plotu uskladněny snadno zápalné materiály.

Pro zamezení škodám vyvolaným bleskem musí být vedení plotu u budovy před připojením k napáječi elektrického plotu vedeno skrze přepěťové ochranné zařízení s tlumivkou a jiskřištěm, které je připevněno ke vnějšímu zdivu budovy prostřednictvím nehořlavého materiálu. To platí i pro kombinované přístroje, jsou-li používány se síťovým adaptérem.

Nepřipojujte zařízení ke stávajícím zemicím vedením elektrické napájecí sítě.

Každý provozovatel elektrických plotů je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a plotu v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

-        Prohlídka napáječe a hrazení

-        Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě hrazení

Pro provoz ve stájích používejte pouze pro tento účel navržené přístroje!

Bateriové ani akumulátorové přístroje v žádném případě nepřipojujte k elektrické síti ani k zařízením, které jsou připojeny k síťovému napětí, kromě zdrojů k tomu určených výrobcem.

Přepětí způsobená bouřkou mohou poškodit izolaci elektrických ohradníků. V takovém případě se může síťové napětí dostat do elektrického ohradníku a může dojít k vážnému ohrožení lidí nebo zvířat.

Obecně tudíž doporučujeme zapojovat elektrické ohradníky napájené ze sítě pouze do takových napájecích sítí, které jsou jištěny proudovým chráničem s maximálním vybavovacím proudem 30 mA.

Kromě toho je nezbytné správné zabudování ohradníku s pomocným jiskřištěm a tlumivkou, jak je popsáno v přiloženém návodu. Elektrické ohradníky napájené ze sítě při bouřkách je také vhodné odpojit jak ze sítě, tak i od plotu (je-li to možné).

Pokud nebyla pro účely napájení zdroje používána síť s proudovým chráničem a přístroj byl při bouřce připojen k plotu nebo k síti, je nezbytně nutné jej před dalším uvedením do provozu zkontrolovat a otestovat.

K tomuto účelu musí být k dispozici připojení k síti s proudovým chráničem.

Pro účely testování připojte zemnicí svorku přístroje na ochranný vodič této napájecí sítě a poté připojte zástrčku přístroje do zásuvky jištěné proudovým chráničem. Pokud přístroj taktuje správně a nevykazuje žádné odchylky od normálního provozu, je možné jej znovu připojit k plotu. Pokud však proudový chránič při připojení přístroje vypadává, nesmíte jej dále používat a je nutné jej nechat odborně opravit.

Pokud se přípojkové vedení tohoto přístroje poškodí, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho služba zákazníkům nebo podobná kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení. Servis a opravy provádějí pouze autorizovaní odborníci!

Uzemnění

Správné uzemnění je velmi důležité, protože na něm naprosto závisí celková funkce zařízení!

Zemnicí tyč s protikorozní ochranou po provedení montáže zcela zatlučte do půdy v místě s maximální a trvalou vlhkostí.

Na suchých pozemcích, resp. zeminách s nižší elektrickou vodivostí použijte jednu nebo několik přídavných zemnicích tyčí (délka cca 1 m) a rozmístěte je v půdě ve vzájemných vzdálenostech cca 3 m.

 Uvedení do provozu

 • Před uvedením do provozu musíte prostudovat přiložený návod k použití daného typu zařízení
 • Před manipulací s přípojkami zařízení se vždy ujistěte, že je zařízení vypnuté, resp. není připojeno k elektrické síti!

 

 • V případě bateriových zařízení při připojování baterie zajistěte správné zapojení pólů: černý = mínus; červený = plus.


Údržba akumulátorů a baterií

Napětí baterie a akumulátoru musí být pravidelně kontrolováno co nejpřesnějším měřicím přístrojem.

Suchá baterie 9 V:

 • Před uvedením do provozu musíte odstranit lepící pásku uzavírající větrací otvory. Teprve poté je baterie připravena k provozu.
 • Pozor: I vybitá alkalická baterie 9 V má určitou dobu po vypnutí zařízení téměř normální napětí v rozsahu 7,5 – 8,5 V. Přesto je však baterie vybitá a měla by být zlikvidována, protože v normálním provozu napětí klesá pod hodnotu cca 4,5 V (optimálně 7,8-9V při provozu).
 • Některé přístroje 9 V lze provozovat rovněž s napětím 12 V. Pozor: Pro tento účel je zapotřebí použít příslušný nástavný kabel poskytnutý výrobcem a respektovat pokyny pro napětí 12 V.
 •  

Akumulátor 12 V

 • Olověný akumulátor 12 V je při nízkém zatížení, jež je typické pro napáječe elektrických ohradníků, zcela vybitý již při napětí 11,9V a měl by být neprodleně dobit. Pro zajištění optimální životnosti vám doporučujeme dobíjení již při dosažení hodnoty 12,1 V.
 • Běžný olověný akumulátor se trvale poškodí i při pouze krátkodobém vybití pod hodnotu 11 V.
 • Při přebíjení, tj. pokračování v nabíjení akumulátoru i po dosažení maximálního napětí 13,8 V, se poškodí nejen akumulátor, ale dojde rovněž k vylití značného množství akumulátorové kyseliny, přičemž může dojít ke zničení napáječe elektrického ohradníku (optimálně 12,6-13,8V).
 • Akumulátor nesmí v žádném případě zůstat delší dobu bez kontroly připojen k zařízení!
 • Akumulátory 12 V smějí být dobíjeny pouze ve větraných prostorech vhodným nabíjecím zařízením.
 • Při delších provozních odstávkách (např. v zimním období) musejí být akumulátory připojeny k nabíjecímu zařízení vybavenému funkcí udržovacího nabíjení. V opačném případě může v důsledku vnitřního vybíjení dojít k trvalému poškození akumulátorů.

Jsou-li baterie, resp. akumulátory nepoužitelné, musejí být řádně zlikvidovány!

Záruka

 Kromě zákonem stanovené záruky poskytujeme záruku v souladu s níže uvedenými podmínkami:

 • Záruka počíná dnem nákupu. Záruční nároky jsou uznávány výlučně na základě předložení účtu, resp. Pokladního dokladu. Zaslání výrobci a zpět se provádí na náklady zákazníka. Záruční oprava je bezplatná, resp. Vyhrazujeme si právo dodání zařízení stejné hodnoty.
 • Záruka platí pro věcně správném používání dle návodu k použití. Pozbývá platnosti při zásazích neoprávněných osob a při použití náhradních součástí cizího původu.
 • Veškeré nedostatky plynoucí z vad materiálu nebo výrobních vad odstraníme podle našeho uvážení opravou nebo výměnou přístroje zdarma.
 • Při dodání náhradních součástí nebo opravě nedochází k prodloužení původní záruční lhůty.
 • Délku záruky a adresu poskytovatele záruky naleznete v přiloženém návodu k použití daného typu zařízení.
 • Součástí záruky nejsou akumulátory, resp. baterie jakéhokoli typu, poškození nadměrným napětím (mimo jiné bleskem) a poškození v důsledku vylití akumulátorové kyseliny.

Figure 2

Možné příčiny závad: ( Figure 2 )

Ozn.

Příčina závady

Odstranění závady

A

Svod porostem u hrazení!

Odstraňte porost (posečte)!

B

Nekvalitní uzemnění, příliš krátká zemnicí tyč, koroze, suchá zemina!

 Zatlučte celou délku zemnicí tyče! Použijte delší zemnicí tyče a vzájemně je propojte!

C

Vodič na zemi ( např.: přerušení, nedostatečné mechanické napětí)!

Opravte plot, napněte vodič!

D

Vodič má nepříznivé vlastnosti

(tenký vodič, vysoký odpor)

Použijte kvalitní vodič s nízkým odporem a s větším průřezem. Při použití širokých pásek zajistěte správné propojení!

E

Vodič propojen uzlem!

Použijte příslušné speciální spojky pro drát / pásku / lanko!

F

Izolátor probíjí!

Vyměňte vadné a zvětralé izolátory!

G

Svod nebo zkrat přívodního vedení ohradníku!

Pro přívodní vedení zásadně nepoužívejte kabel pro běžné vnitřní elektroinstalace!

Bezpodmínečně použijte vysokonapěťový kabel!

H

Příliš dlouhý plot!

Bylo pro daný účel použito správné zařízení?

Použijte zařízení vhodné pro danou délku plotu a pro pasoucí se zvířectvo – v případě potřeby se poraďte se specializovaným obchodníkem!

I

Funguje napáječ pastvinového elektrického ohradníku?

Odpojte zařízení od hrazení a poté je zapněte! Bliká-li LED dioda, je zařízení v pořádku, nebliká-li, je zařízení poškozené (obraťte se na prodejce)!

Při použití bateriových a akumulátorových zařízení dodržujte správné zapojení pólů!