Kategorie

Ohradník síťový - vybíjecí energie 2,5 J - Je vhodný pro stavbu ohrady pro koně, psy a další drobná zvířata

Obchodní podmínky

Po výběru z katalogu bude zboží zapsáno do objednávky. Po ukončení výběru můžete objednávku libovolně měnit, doplňovat nebo zrušit. Odeslat ji můžete až po její kontrole a úpravách.

Pokud nepřesáhne internetová objednávka hodnotu 2 500,00 Kč bez DPH (tj. 3.025,- Kč včetně 21%DPH), bude připočítán manipulační poplatek (poštovné) ve výši 150,00 Kč bez DPH (181,50 Kč s DPH 21 % ) za balík s dobírkou a 100,00 Kč bez DPH (121 Kč s DPH 21%) za každý další balík bez dobírky.


Uvedené obchodní podmínky platí pokud je adresa dodání v ČR.

Uvedené zboží lze objednat i písemně, e-mailem nebo telefonicky. U těchto způsobů objednání je manipulační poplatek účtován vždy( dle ceníku České pošty), pokud nebude dohodnuto jinak.

Platební podmínky:

 - Dobírkou

- Bankovním převodem - číslo účtu:

Komerční Banka Plzeň : 78 - 1781230267  / 0100

Daňový doklad - fakturu - obdržíte se zbožím při dodání balíku.

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy STARÝ PIVOVAR s.r.o. (http://www.ohradnik.cz ). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

Registrace v partnerském systému firmy STARÝ PIVOVAR s.r.o.

Registrací a vyplněním údajů v partnerském systému pro komunikaci souhlasí zákazník se zasíláním obchodní nabídky a kupónů v elektronické podobě na elektronickou adresu, v souladu s požadavkem ust. § 7 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky 608 602 855 nebo na emailu: obchod@ohradnik.cz

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 1829 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena a poštovné uvedené na daňovém dokladu:

 •    Odešlete dopis (na adresu STARÝ PIVOVAR s.r.o., Drážní 1008, 330 11 Třemošná nebo email (na obchod@ohradnik.cz) s textem:
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ( uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • · Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být zabaleno v odpovídajícím obalu, aby nemohlo být zboží poškozeno při přepravě zpět, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. 
 •   Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • · Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme  převodem na Váš účet a to nejpozději do 30  dnů od  fyzickém obdržení zboží a dokumentu Odstoupení spotřebitele od smlouvy.
 • · Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • · Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Storno nákupu a vrácení zboží do 14 dnů

  Na každý e-shop se vztahuje občanský zákoník, podle kterého můžete odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace. Máte čas tak učinit po dobu 14 dní ode dne převzetí zboží. Pokud vám tedy zboží nevyhovuje nebo se vám prostě nelíbí, dostanete své peníze za nákup zpátky, pokud zboží v uvedené lhůtě vrátíte.

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dokument

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží
[1]

 

Kupující spotřebitel:[2]

Jméno:

Adresa:           

Telefon:          

E-mail:            

 

Dodavatel: STARÝ PIVOVAR s.r.o., Česká Bříza 57, 330 11 Třemošná

Doklad:

Číslo prodejního dokladu:

Datum prodeje:[3]

 

Označení vráceného zboží:

Číslo zboží:

Název zboží:

 

Důvod vrácení zboží:

 

 Zboží je nefunkční  [   ]    

Zboží mi nevyhovuje [   ] 

Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:     [   ]                            

Jiný důvod: [   ] 

 

Kupní cena má být vrácena:[4]

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:                                 /

 

....................................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Tento dokument spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:

STARÝ PIVOVAR s.r.o., Drážní 1008,   330 11 Třemošná[1] Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

[2] Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

[3] Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

[4] Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, zboží nebude možné v nebližší době naskladnit. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb


Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

 Způsoby plateb:

· platba v hotovosti při převzetí zboží od dopravce - dobírka

· možnost uskutečnění platby na účet u Komerční Banky.

Číslo účtu : 78-1781230267 / 0100

 

Vysvětlení pojmů:

- platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš účet v Komerční Bance.

- platba v hotovosti - znamená uhradit částku dopravci při převzetí zboží od dopravce

 

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou dodací adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající . Dopravné případně poštovné hradí kupující, není -li ujednáno jinak.. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek.

 

Doručení prostřednictvím České pošty. Česká pošta nabízí moderní, rychlou a spolehlivou přepravu zboží po celém území České republiky. Standardně zboží zasíláme Profi balíkem, který Česká pošta dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. O dni podání jste informování emailem (pokud jste ho zadali do objednávky). Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Mohou se posílat zásilky do 50 kg a do hodnoty Kč 100.000,-. Poštovné hradí kupující (spotřebitel) a je účtováno dle platného ceníku služeb České pošty a.s. . Podrobné informace naleznete na www.cpost.cz .

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Pokud nepřesáhne internetová objednávka hodnotu 2 500,00 Kč bez DPH ( 3 025,- Kč s 21%DPH), bude připočítán manipulační poplatek (poštovné) ve výši 150,00 Kč bez DPH (181,50 Kč s DPH 21 % ) za balík s dobírkou a 100,00 Kč bez DPH (121 Kč s DPH 21%) za každý další balík bez dobírky.

Uvedené zboží lze objednat i písemně, e-mailem nebo telefonicky. U těchto způsobů objednání je manipulační poplatek účtován vždy (dle ceníku České pošty), pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace / Záruka

Záruční doba, platnost záruky a jiná ustanovení

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost, kdy prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že věc se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a že věc vyhovuje právním předpisům. Projeví li se vada v průběhu šesti měsíců, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Při prodeji zboží podnikateli, kdy se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího jsou práva z vadného plnění upravena v ustanovení § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

Způsob uplatnění odpovědnosti za vady ( reklamace)

 

Práva z odpovědnosti za vady je kupující oprávněn uplatňovat u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno.

V případě uplatnění reklamace doporučujeme zaslat  dokument na adresu obchod@ohradnik.cz nebo na adresu STARÝ PIVOVAR s.r.o., Drážní 1008,  330 11 Třemošná.

Reklamační list spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:

STARÝ PIVOVAR s.r.o. , Drážní 1008,   330 11 Třemošná

Zboží k reklamaci zasílejte vždy kompletní včetně příslušenství. Předejde se tak prodloužení reklamace. V případě, že to povaha zboží vyžaduje, zbavte zboží nečistot.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

Dokument: Reklamační list

Reklamační list

Kupující spotřebitel – Reklamující:

Jméno:            

Adresa:           

Telefon:          

E-mail:

IČ:

DIČ:

 

Zboží zakoupeno za účelem:

podnikání

pro osobní spotřebu

Dodavatel: STARÝ PIVOVAR s.r.o. , Česká Bříza 57, 330 11 Třemošná

 Doklad:

Číslo prodejního dokladu:

Datum prodeje:[1]

 Označení reklamovaného zboží:

Číslo zboží:

Název zboží:

 Popis závady:


Obsah balení při předání:

 Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

Oprava   [    ]

Výměna zboží     [    ]

Vrácení peněz    [    ]

UPOZORNĚNÍ: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejde se tak prodloužení doby reklamace.

 
 

....................................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Tento dokument spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:

STARÝ PIVOVAR s.r.o. , Drážní 1008,  330 11 Třemošná


[1] Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

Zboží k reklamaci zasílejte vždy kompletní včetně příslušenství. Předejde se tak prodloužení reklamace. V případě, že to povaha zboží vyžaduje, zbavte zboží nečistot.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .

Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na tyto vady:

Vada způsobená neodborným uvedením do provozu (neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům), neodbornou obsluhu a údržbu zboží, tak, jak je uvedeno v Návodu na obsluhu a použití.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním.

Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním, za vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události.

Závěrečná ustanovení

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU

Upozornění pro spotřebitele

Doporučuje kupujícímu při přebírání zboží zkontrolovat, zda není poškozené, zda je kompletní a zda je předán daňový doklad a řádně vyplněný záruční list.

V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce, požadovat sepsání protokolu o škodě nebo případně uvést výhradu na dodací list. Doporučujeme o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby, je třeba reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění závady. Mechanické poškození spotřebiče však může být důvodem pro neuznání reklamace. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku prodávajícímu, doporučujeme kupujícímu, aby vadné zboží zaslal v obalu, který zabrání poškození výrobku při přepravě.

Pro zaslání zboží k posouzení reklamace je potřeba zvolit ekonomicky nejvýhodnější způsob dopravy.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží po dodání prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady elektronickou poštou na adresu: obchod@ohradnik.cz nebo telefonicky na číslo: 608 602 855

 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Registrace - údaje, které zadáváte při registraci

Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

· Jméno a příjmení

· Úplnou poštovní adresu a dodací adresu

· Telefonické spojení, e-mail

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

· Jméno firmy

· Úplnou poštovní adresu

· Telefonické spojení, e-mail

· IČO

· DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat Vaši platbu .

Registrace není povinná, můžete nakoupit i jako neregistrovaný zákazník - návštěvník tzn. objednávka bez registrace - rychlá objednávka.

Registrací však získáte tyto výhody:

 • vaše kontaktní údaje již nikdy nebudete muset vyplňovat znovu, po přihlášení se vyplní automaticky
 • můžete sledovat své objednávky a kontrolovat, v jakém stavu vyřízení se nachází
 • získáte zajímavé SLEVY  na  zboží v našem obchodu  - za registraci sleva 2%, při nákupu za více jak 10.000,- Kč bez DPH sleva 3% , uvedené slevy se sčítají a započítají se v nákupním košíku. Na slevu není právní nárok.
 • sleva Věrný zákazník - pro zákazníky jejichž obrat z uhrazených objednávek je vyšší než 10.000,- Kč bez DPH, je nastavena sleva 5% na každý další nákup. Sleva se započítá v nákupním košíku. Na slevu není právní nárok.
 • pokud si to budete přát, budete informováni o zajímavých novinkách a akcích


 

Zrušení Vaší registrace a výmaz Vašeho emailu z rozesílací databáze

Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí když nám napíšete na email: obchod@ohradnik.cz. Vaše registrace bude zrušena. O zrušení registrace budete informováni elektronicky .

 

Identifikační údaje o dodavateli:

Kontaktní adresa - sídlo firmy:

( na této adrese není sklad ani  prodejní místo, nezasílejte opravy a reklamace zboží)

STARÝ PIVOVAR s.r.o.
Česká Bříza 57
330 11 Třemošná - Plzeň

IČ: 25248901
DIČ: CZ25248901

Zapsána v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 12794

Adresa pro doručení záručních a pozáručních oprav, výdejní sklad – pouze po telefonické domluvě - není možné za zboží a služby provést úhradu na místě, musí být úhrada již připsána na náš účet :

STARÝ PIVOVAR s.r.o.
Drážní 1008
330 11 Třemošná - Plzeň

mobil: 608 602 855

e-mail: obchod@ohradnik.cz

Provozní doba sklad TŘEMOŠNÁ , Drážní 1008

pondělí - pátek  8-16 hodin

sobota - neděle     ZAVŘENO

 Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace,
že  subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona
o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz

 

 

                                                                                   Copyright © STARÝ PIVOVAR ® s.r.o.