Kategorie

Ohradník síťový - vybíjecí energie 2,5 J - Je vhodný pro stavbu ohrady pro koně, psy a další drobná zvířata

Obchodní podmínky

Po výběru z katalogu bude zboží zapsáno do objednávky. Po ukončení výběru můžete objednávku libovolně měnit, doplňovat nebo zrušit. Odeslat ji můžete až po její kontrole a úpravách.

Pokud nepřesáhne internetová objednávka hodnotu 5 000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,- Kč včetně 21%DPH), bude připočítán manipulační poplatek (poštovné) ve výši 260,00 Kč bez DPH (314,60 Kč s DPH 21 % ) za balík s dobírkou nebo úhradou na účet a 200,00 Kč bez DPH (242,00 Kč s DPH 21%) za každý další balík bez dobírky.


Uvedené obchodní podmínky platí pokud je adresa dodání v ČR.

Uvedené zboží lze objednat i písemně, e-mailem nebo telefonicky. U těchto způsobů objednání je manipulační poplatek účtován vždy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Platební podmínky:

 - Dobírkou

- Bankovním převodem - číslo účtu:

Komerční Banka Plzeň : 78 - 1781230267  / 0100

Daňový doklad - fakturu - obdržíte se zbožím při dodání balíku.

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy STARÝ PIVOVAR s.r.o. (http://www.ohradnik.cz ). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

Registrace v partnerském systému firmy STARÝ PIVOVAR s.r.o.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávky zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávky zboží též bez registrace jednorázovou objednávkou přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a dále při objednávání zboží, ať už jednorázovou objednávkou nebo prostřednictvím uživatelského účtu, je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícím nebo třetím osobám.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím ani za škodu tímto porušením vzniklou.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky 608 602 855 nebo na emailu: obchod@ohradnik.cz

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 1829 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena a poštovné uvedené na daňovém dokladu:

 •    Odešlete dopis (na adresu STARÝ PIVOVAR s.r.o., Drážní 1008, 330 11 Třemošná nebo email (na obchod@ohradnik.cz) s textem:
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ( uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • · Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být zabaleno v odpovídajícím obalu, aby nemohlo být zboží poškozeno při přepravě zpět, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. 
 •   Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • · Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme  převodem na Váš účet a to nejpozději do 30  dnů od  fyzickém obdržení zboží a dokumentu Odstoupení spotřebitele od smlouvy.
 • · Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • · Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Storno nákupu a vrácení zboží do 14 dnů

  Na každý e-shop se vztahuje občanský zákoník, podle kterého můžete odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace. Máte čas tak učinit po dobu 14 dní ode dne převzetí zboží. Pokud vám tedy zboží nevyhovuje nebo se vám prostě nelíbí, dostanete své peníze za nákup zpátky, pokud zboží v uvedené lhůtě vrátíte.

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dokument

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží
[1]

 

Kupující spotřebitel:[2]

Jméno:

Adresa:           

Telefon:          

E-mail:            

 

Dodavatel: STARÝ PIVOVAR s.r.o., Česká Bříza 57, 330 11 Třemošná

Doklad:

Číslo prodejního dokladu:

Datum prodeje:[3]

 

Označení vráceného zboží:

Číslo zboží:

Název zboží:

 

Důvod vrácení zboží:

 

 Zboží je nefunkční  [   ]    

Zboží mi nevyhovuje [   ] 

Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:     [   ]                            

Jiný důvod: [   ] 

 

Kupní cena má být vrácena:[4]

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:                                 /

 

....................................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Tento dokument spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:

STARÝ PIVOVAR s.r.o., Drážní 1008,   330 11 Třemošná[1] Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

[2] Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

[3] Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

[4] Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, zboží nebude možné v nebližší době naskladnit. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb


Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

 Způsoby plateb:

· platba v hotovosti při převzetí zboží od dopravce - dobírka

· možnost uskutečnění platby na účet u Komerční Banky.

Číslo účtu : 78-1781230267 / 0100

 

Vysvětlení pojmů:

- platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš účet v Komerční Bance.

- platba v hotovosti - znamená uhradit částku dopravci při převzetí zboží od dopravce

 

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou dodací adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající . Dopravné případně poštovné hradí kupující, není -li ujednáno jinak.. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek.

 

Doručení prostřednictvím České pošty. Česká pošta nabízí moderní, rychlou a spolehlivou přepravu zboží po celém území České republiky. Standardně zboží zasíláme Profi balíkem, který Česká pošta dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. O dni podání jste informování emailem (pokud jste ho zadali do objednávky). Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Mohou se posílat zásilky do 50 kg a do hodnoty Kč 100.000,-. Poštovné hradí kupující (spotřebitel).

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Pokud nepřesáhne internetová objednávka hodnotu 5000,00 Kč bez DPH ( 6.050,00 Kč s 21%DPH), bude připočítán manipulační poplatek (poštovné) ve výši 260,- Kč bez DPH (314,60 Kč s DPH 21 % ) za balík s dobírkou nebo úhradou na účet a 200,- Kč bez DPH (242,00 Kč s DPH 21%) za každý další balík bez dobírky.

Uvedené zboží lze objednat i písemně, e-mailem nebo telefonicky. U těchto způsobů objednání je manipulační poplatek účtován vždy, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

Způsob uplatnění odpovědnosti za vady ( reklamace)

V případě uplatnění reklamace doporučujeme zaslat  dokument na adresu obchod@ohradnik.cz nebo na adresu STARÝ PIVOVAR s.r.o., Drážní 1008,  330 11 Třemošná.

Reklamační list spolu s kopií dokladu o koupi  pošlete společně se zbožím na adresu:

STARÝ PIVOVAR s.r.o. , Drážní 1008,   330 11 Třemošná

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Zboží k reklamaci zasílejte vždy kompletní včetně příslušenství. Předejde se tak prodloužení reklamace. V případě, že to povaha zboží vyžaduje, zbavte zboží nečistot.Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"),  a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).
2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li mezi smluvními stranami výslovné ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
2.4. Není-li s kupujícím výslovně dohodnuto jinak, neposkytuje prodávající na své zboží smluvní záruku za jakost.
3. ODSTRANITELNÉ VADY
3.1. Kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, na dodání nového zboží nebo na přiměřenou slevu.
3.2. Je-li požadavek kupující na nápravu odstranitelné vady dodáním nové věci zjevně nepřiměřený (například jedná-li se o drobnou vadu odstranitelnou v řádu dnů), má prodávající právo vyřídit oprávněnou reklamace opravou vytýkané vady.
3.3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třikrát po sobě stejná vada nebo čtyřikrát po sobě různá vada) nebo má-li zboží tři a více odstranitelných vad současně, může kupující uplatnit právo na dodání nového zboží nebo může odstoupit od smlouvy.
4. NEODSTRANITELNÉ VADY
4.1. Pokud má zboží vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, dodání nové součásti bez vad (týká-li se vada pouze této součásti) nebo přiměřenou slevu.
5. POUŽITÉ ZBOŽÍ
5.1. V případě použitého zboží nebo u zboží prodaného se slevou pro konkrétní vadu má kupující namísto výše uvedeného práva na dodání nového zboží právo na přiměřenou slevu.
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1. Není-li oprava nebo dodání nového zboží dle výše uvedeného možná, může kupující od smlouvy odstoupit.
7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
7.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil.
7.2. Prodávající neodpovídá dále za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, vady způsobené atmosférickými či chemickými vlivy nebo vady způsobené nevhodným skladováním po převzetí zboží kupujícím. Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným používáním zboží v rozporu s jeho určením a způsobem jiným než obvyklým nebo uvedeným v návodu. Prodávající také neručí za vady způsobené zásahem třetích osob.
7.3. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.
7.4. Při prodeji vadného zboží za sníženou cenu (se slevou) se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta.
7.5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na zuživatelné věci (u těch je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti) ani na věci podléhající rychlé zkáze (u těch je vyznačena doba, po kterou lze věc použít) po uplynutí uvedené doby.
8. POSTUP PŘI REKLAMACI
8.1. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
8.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. "Bez zbytečného odkladu" znamená, že pokud to okolnosti a charakter používání reklamovaného zboží umožňují, musí kupující neprodleně po zjištění reklamované vady přestat toto zboží užívat. Jinak se vystavuje nebezpečí, že dalším používáním zboží se jeho stav natolik změní, že nebude možné reklamaci uznat za oprávněnou.
8.3. Zboží musí být při předání do reklamace hygienicky nezávadné (zejména nesmí nést stopy krve nebo fekálií) a mělo by být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být bez nečistot a kompletní.
8.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi).
8.5. Vadu zboží a požadavek na způsob vyřízení reklamace kupující specifikuje do reklamačního protokolu vystavovaného pracovníkem prodávajícího. V případě reklamace zboží, které je odesíláno poštou, uvede kupující své kontaktní údaje a přesnou písemnou specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace do průvodního dopisu.
8.6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
8.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem nebo telefonicky. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
8.8. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8.9. Je-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při jejím uplatnění (zejm. náhradu poštovného), pokud tento nárok uplatnil do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.
9. ŘEŠENÍ SPORŮ
9.1. Kupující a prodávající mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud.
9.2. Kupující mají možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
9.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.
9.4. Kupující mají dále možnost u zboží zakoupeného online zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů online dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

Dokument: Reklamační list

Reklamační list

Kupující spotřebitel – Reklamující:

Jméno:            

Adresa:           

Telefon:          

E-mail:

IČ:

DIČ:

 

Zboží zakoupeno za účelem:

podnikání

pro osobní spotřebu

Dodavatel: STARÝ PIVOVAR s.r.o. , Česká Bříza 57, 330 11 Třemošná

 Doklad:

Číslo prodejního dokladu:

Datum prodeje:[1]

 Označení reklamovaného zboží:

Číslo zboží:

Název zboží:

 Popis závady:


Obsah balení při předání:

 Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

Oprava   [    ]

Výměna zboží     [    ]

Vrácení peněz    [    ]

UPOZORNĚNÍ: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejde se tak prodloužení doby reklamace.

 
 

....................................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Tento dokument spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:

STARÝ PIVOVAR s.r.o. , Drážní 1008,  330 11 Třemošná


[1] Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

Zboží k reklamaci zasílejte vždy kompletní včetně příslušenství. Předejde se tak prodloužení reklamace. V případě, že to povaha zboží vyžaduje, zbavte zboží nečistot.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .

Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na tyto vady:

Vada způsobená neodborným uvedením do provozu (neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům), neodbornou obsluhu a údržbu zboží, tak, jak je uvedeno v Návodu na obsluhu a použití.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním.

Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním, za vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události.

Závěrečná ustanovení

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU

Upozornění pro spotřebitele

Doporučuje kupujícímu při přebírání zboží zkontrolovat, zda není poškozené, zda je kompletní a zda je předán daňový doklad a řádně vyplněný záruční list.

V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce, požadovat sepsání protokolu o škodě nebo případně uvést výhradu na dodací list. Doporučujeme o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby, je třeba reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění závady. Mechanické poškození spotřebiče však může být důvodem pro neuznání reklamace. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku prodávajícímu, doporučujeme kupujícímu, aby vadné zboží zaslal v obalu, který zabrání poškození výrobku při přepravě.

Pro zaslání zboží k posouzení reklamace je potřeba zvolit ekonomicky nejvýhodnější způsob dopravy.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží po dodání prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady elektronickou poštou na adresu: obchod@ohradnik.cz nebo telefonicky na číslo: 608 602 855

 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Ochrana osobních údajů kupujícího,  je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytne při realizaci nákupu prodávajícímu, zejména se jedná o jméno a příjmení, adresu bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Kupujícímu může být doručováno na jeho adresu elektronické pošty.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Registrace - údaje, které zadáváte při registraci

Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

· Jméno a příjmení

· Úplnou poštovní adresu a dodací adresu

· Telefonické spojení, e-mail

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

· Jméno firmy

· Úplnou poštovní adresu

· Telefonické spojení, e-mail

· IČO

· DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat Vaši platbu .

Registrace není povinná, můžete nakoupit i jako neregistrovaný zákazník - návštěvník tzn. objednávka bez registrace - rychlá objednávka.

Registrací však získáte tyto výhody:

 • vaše kontaktní údaje již nikdy nebudete muset vyplňovat znovu, po přihlášení se vyplní automaticky
 • můžete sledovat své objednávky a kontrolovat, v jakém stavu vyřízení se nachází
 • získáte zajímavé SLEVY  na  zboží v našem obchodu  - za registraci sleva 2%, při nákupu za více jak 10.000,- Kč bez DPH sleva 3% , uvedené slevy se sčítají a započítají se v nákupním košíku. Na slevu není právní nárok.
 • sleva Věrný zákazník - pro zákazníky jejichž obrat z uhrazených objednávek je vyšší než 10.000,- Kč bez DPH, je nastavena sleva 5% na každý další nákup. Sleva se započítá v nákupním košíku. Na slevu není právní nárok.
 • pokud si to budete přát, budete informováni o zajímavých novinkách a akcích


 

Zrušení Vaší registrace a výmaz Vašeho emailu z rozesílací databáze

Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí když nám napíšete na email: obchod@ohradnik.cz. Vaše registrace bude zrušena. O zrušení registrace budete informováni elektronicky .

 

Identifikační údaje o dodavateli:

Kontaktní adresa - sídlo firmy:

( na této adrese není sklad ani  prodejní místo, nezasílejte opravy a reklamace zboží)

STARÝ PIVOVAR s.r.o.
Česká Bříza 57
330 11 Třemošná - Plzeň

IČ: 25248901
DIČ: CZ25248901

Zapsána v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 12794

Adresa pro doručení záručních a pozáručních oprav, výdejní sklad – pouze po telefonické domluvě - není možné za zboží a služby provést úhradu na místě, musí být úhrada již připsána na náš účet :

STARÝ PIVOVAR s.r.o.
Drážní 1008
330 11 Třemošná - Plzeň

mobil: 608 602 855

e-mail: obchod@ohradnik.cz

Provozní doba sklad TŘEMOŠNÁ , Drážní 1008

pondělí - pátek  8-16 hodin

sobota - neděle     ZAVŘENO

 Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace,
že  subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz

 

 

                                                                                   Copyright © STARÝ PIVOVAR ® s.r.o.